Có 1 kết quả:

yī bān ér yán

1/1

yī bān ér yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

generally speaking