Có 1 kết quả:

yī bān guī dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ordinary provision (law)