Có 1 kết quả:

yī hào mù gān

1/1

Từ điển Trung-Anh

driver (golf)