Có 1 kết quả:

yī hào diàn chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

D size battery