Có 1 kết quả:

yī qīn fāng zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to get close to
(2) to get on intimate terms with