Có 1 kết quả:

yī lǎn wú yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cover all at one glance (idiom)
(2) a panoramic view