Có 1 kết quả:

yī jiàn rú gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

familiarity at first sight