Có 1 kết quả:

yī jiǎo yín bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

dime