Có 1 kết quả:

yī yán bù fā

1/1

Từ điển Trung-Anh

to not say a word (idiom)