Có 1 kết quả:

yī yán chāo bǎi zǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cut a long story short