Có 1 kết quả:

yī yán nán jìn ㄧ ㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hard to explain in a few words (idiom); complicated and not easy to express succinctly