Có 1 kết quả:

yī nuò qiān jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a promise worth one thousand in gold (idiom); a promise that must be kept

Một số bài thơ có sử dụng