Có 1 kết quả:

yī cù jí zhì

1/1

yī cù jí zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get there in one step (idiom); easily done
(2) success at a stroke
(3) to get results overnight