Có 1 kết quả:

yī yuè ér qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to jump up suddenly
(2) to bound up
(3) to rise up in one bound