Có 1 kết quả:

yī shēn liǎng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

one person taking on two tasks simultaneously