Có 1 kết quả:

yī shēn shì dǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) devoid of fear (idiom)
(2) intrepid