Có 1 kết quả:

yī shēn hàn

1/1

yī shēn hàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweating all over