Có 1 kết quả:

yī chěng shòu yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to give way to one's beastly lust