Có 1 kết quả:

yī lián

1/1

yī lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a row
(2) in succession
(3) running