Có 1 kết quả:

yī lián chuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a succession of
(2) a series of