Có 1 kết quả:

yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

It's a long and intricate story, I hardly know where to start.