Có 1 kết quả:

yī chuí dìng yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to fix the tone with a single hammer blow
(2) fig. to make the final decision