Có 1 kết quả:

yī qián bù zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not worth a penny
(2) utterly worthless

Một số bài thơ có sử dụng