Có 1 kết quả:

yī mén xīn si

1/1

Từ điển Trung-Anh

to set one's heart on sth (idiom)