Có 1 kết quả:

yī shǎn niàn

1/1

yī shǎn niàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sudden idea
(2) flash of insight