Có 1 kết quả:

yī shǎn ér guò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to flash past
(2) to flit by