Có 1 kết quả:

yī yǐn ér jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to drain the cup in one gulp (idiom)