Có 1 kết quả:

dīng chǒu

1/1

dīng chǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057

Một số bài thơ có sử dụng