Có 1 kết quả:

dīng èr xī

1/1

dīng èr xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) butadiene C4H6
(2) biethylene