Có 1 kết quả:

dīng hài

1/1

dīng hài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067

Một số bài thơ có sử dụng