Có 1 kết quả:

dīng mǎo

1/1

dīng mǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047

Một số bài thơ có sử dụng