Có 2 kết quả:

Dīng Jīdīng jī

1/2

Dīng Jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, journalist based in Yanan, martyr of the revolution

dīng jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

butyl group (chemistry)