Có 1 kết quả:

dīng zì chǐ

1/1

dīng zì chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) T-square
(2) set square (carpenter's tool)