Có 1 kết quả:

dīng zì liáng

1/1

dīng zì liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

T-girder