Có 1 kết quả:

dīng zì bù

1/1

dīng zì bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

T-step (basic dance position, with the feet forming a T shape)