Có 1 kết quả:

dīng sì

1/1

dīng sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle, e.g. 1977 or 2037

Một số bài thơ có sử dụng