Có 1 kết quả:

dīng yōu

1/1

dīng yōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to be in mourning after the death of a parent