Có 1 kết quả:

Dīng Rǔ chāng

1/1

Dīng Rǔ chāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy