Có 1 kết quả:

dīng wán

1/1

dīng wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

butane