Có 1 kết quả:

dīng táng

1/1

dīng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tetrose (CH20)4, monosaccharide with four carbon atoms