Có 1 kết quả:

dīng chún

1/1

dīng chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) butanol
(2) butyl alcohol C4H9OH