Có 1 kết quả:

dīng quán

1/1

dīng quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) butyraldehyde
(2) butanal