Có 1 kết quả:

dīng ling dāng lāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ding-a-ling
(2) (onom.) for sound of bell