Có 1 kết quả:

ㄑㄧ

1/1

ㄑㄧ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảy, 7

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số bảy, thứ bảy. ◇Trang Tử 莊子: “Nhân giai hữu thất khiếu dĩ thị thính thực tức” 人皆有七竅以視聽食息 (Ứng đế vương 應帝王) Người ta ai cũng có bảy lỗ để thấy, nghe, ăn và thở.
2. (Danh) Thể văn. ◎Như: lối văn “thất vấn thất đáp” 七問七答 của Mai Thừa 枚乘, lối văn song thất của ta.

Từ điển Trần Văn Chánh

Bảy (7): 七個人 Bảy người; 七號車 Toa số 7.

Từ điển Trung-Anh

(1) seven
(2) 7

Từ ghép 125

běi dǒu qī xīng 北斗七星bù guǎn sān qī èr shí yī 不管三七二十一cháng bǎn pō qī jìn qī chū 長坂坡七進七出cháng bǎn pō qī jìn qī chū 长坂坡七进七出Èr qī Qū 二七区Èr qī Qū 二七區guǎn tā sān qī èr shí yī 管他三七二十一héng qī shù bā 横七竖八héng qī shù bā 橫七豎八Huáng huā gāng qī shí èr liè shì 黃花崗七十二烈士Huáng huā gāng qī shí èr liè shì 黄花岗七十二烈士jiā qī jiā bā 夹七夹八jiā qī jiā bā 夾七夾八jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú 救人一命勝造七級浮屠jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú 救人一命胜造七级浮屠luàn qī bā zāo 乱七八糟luàn qī bā zāo 亂七八糟qī biān xíng 七边形qī biān xíng 七邊形qī cǎi 七彩qī céng jià gòu 七层架构qī céng jià gòu 七層架構qī dà gōng yè guó jí tuán 七大工业国集团qī dà gōng yè guó jí tuán 七大工業國集團qī dài shí bān yú 七带石斑鱼qī dài shí bān yú 七帶石斑魚qī fāng 七方qī fēn shú 七分熟qī fēn zhī yī 七分之一qī hào diàn chí 七号电池qī hào diàn chí 七號電池qī hé xián 七和弦qī hūn bā sù 七荤八素qī hūn bā sù 七葷八素qī jí fú tú 七級浮屠qī jí fú tú 七级浮屠qī jiǎo xíng 七角形qī kǒng 七孔qī lǎo bā shí 七老八十qī lǐ xiāng 七里香qī líng bā luò 七零八落qī líng bā suì 七零八碎qī lǜ 七律qī nián zhī yǎng 七年之痒qī nián zhī yǎng 七年之癢qī niǔ bā wāi 七扭八歪qī pīn bā còu 七拼八凑qī pīn bā còu 七拼八湊qī pò 七魄qī qī bā bā 七七八八qī qiǎo bǎn 七巧板qī qiào 七窍qī qiào 七竅qī qiào shēng yān 七窍生烟qī qiào shēng yān 七竅生煙qī qíng 七情qī rì rè 七日热qī rì rè 七日熱qī sāi mán 七鰓鰻qī sāi mán 七鳃鳗qī shàng bā luò 七上八落qī shàng bā xià 七上八下qī shēng 七声qī shēng 七聲qī shēng yīn jiē 七声音阶qī shēng yīn jiē 七聲音階qī shí 七十qī shí nián dài 七十年代Qī shí qī Guó Jí tuán 七十七国集团Qī shí qī Guó Jí tuán 七十七國集團qī shì 七事qī tàn táng 七碳糖qī xián qín 七弦琴qī xiàng quán néng 七項全能qī xiàng quán néng 七项全能qī xīng piáo chóng 七星瓢虫qī xīng piáo chóng 七星瓢蟲qī xún lǎo rén 七旬老人qī yán lǜ shī 七言律詩qī yán lǜ shī 七言律诗qī yào 七曜qī yè shù 七叶树qī yè shù 七葉樹qī yuè 七月qī yuè fèn 七月份qī zhèng sì yú 七政四余qī zhèng sì yú 七政四餘qī zuǐ bā shé 七嘴八舌qī zuǐ bā zhāng 七嘴八张qī zuǐ bā zhāng 七嘴八張sān hún qī pò 三魂七魄sān qī 三七sān qī èr shí yī 三七二十一sān qī kāi 三七开sān qī kāi 三七開sān qī kāi dìng lùn 三七开定论sān qī kāi dìng lùn 三七開定論sān qī zǐ 三七仔Shēn xiù qī 参宿七Shēn xiù qī 參宿七shí qī 十七Shí qī kǒng qiáo 十七孔桥Shí qī kǒng qiáo 十七孔橋shuō qī shuō bā 說七說八shuō qī shuō bā 说七说八tián qī 田七tóu qī 头七tóu qī 頭七wū qī bā zāo 乌七八糟wū qī bā zāo 污七八糟wū qī bā zāo 烏七八糟wǔ láo qī shāng 五劳七伤wǔ láo qī shāng 五勞七傷wǔ láo qī shāng 五痨七伤wǔ láo qī shāng 五癆七傷wǔ qī 五七wǔ qī gàn bù xué xiào 五七干部学校wǔ qī gàn bù xué xiào 五七幹部學校wǔ qī gàn xiào 五七干校wǔ qī gàn xiào 五七幹校wǔ qī yī dài 五七一代zá qī zá bā 杂七杂八zá qī zá bā 雜七雜八zhàn guó qī xióng 战国七雄zhàn guó qī xióng 戰國七雄