Có 1 kết quả:

qī qī bā bā

1/1

qī qī bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) almost
(2) nearing completion
(3) bits and piece
(4) of all kinds