Có 1 kết quả:

qī shàng bā xià

1/1

qī shàng bā xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at sixes and sevens
(2) perturbed state of mind
(3) in a mess