Có 1 kết quả:

Qī shí qī Guó Jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Group of 77, loose alliance of developing countries, founded in 1964