Có 1 kết quả:

qī yè shù

1/1

qī yè shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese horse chestnut (Aesculus chinensis)