Có 1 kết quả:

qī zuǐ bā zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 七嘴八舌[qi1 zui3 ba1 she2]