Có 1 kết quả:

qī zuǐ bā shé

1/1

qī zuǐ bā shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lively discussion with everybody talking at once